Not 25 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

                 
Koncernen (Mkr)             2008 2007
Personalkostnader                
Löner             1.088 1.000
Sociala kostnader             212 193
Pensionskostnader - avgiftsbestämda planer             51 55
Pensionskostnader - förmånsbestämda planer             10 7
Kostnader för aktierelaterade ersättningar             4 11
Sociala kostnader för aktierelaterade ersättningar             -3 13
Totalt             1.362 1.278
                 
Koncernen (Mkr)             2008 2007
Styrelse och verkställande ledning ¹             156 140
varav rörlig del             46 44
                 
1) Inkluderar 4.4 (3.8) Mkr i styrelsearvoden godkända av årsstämma
                 
Moderbolag (Mkr)             2008 2007
Styrelse och verkställande ledning             46 39
varav rörlig del             20 17
Övriga anställda             61 44
Totala lönekostnader och andra ersättningar             107 83
                 
Sociala kostnader             37 33
varav pensionskostnader             10 7
varav pensionskostnader VD             2 1
                 
Ersättning till övriga ledande befattningshavare i moderbolaget (4 personer) var 20 (19) Mkr, varav rörlig ersättning 6 (8) Mkr.
Ersättning till ledande befattningshavare
Arvoden till styrelseledamöter betalas i enlighet med beslut på årsstämma.
Målen för koncernens ersättningspolicy är att erbjuda ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare inom koncernen inom ramen för koncernens internationella verksamhet. Målet är att stimulera ledningen att leverera goda verksamhetsresultat och också att medverka till värdeskapande för aktieägarna. Ersättningen skall också ge en korrekt balans mellan fast och rörlig, kort- och långsiktig stimulans. Nuvarande ersättningsprogram innehåller därför en kombination av fast lön, rörlig lön och deltagande i långsiktiga incitamentsprogram, som tagits fram för att möta målen i policyn.
Ersättning till koncernchef samt andra ledande befattningshavare utgörs av lön, bonus och övriga förmåner. Ledande befattningshavare inkluderar affärsområdeschefer, operativ chef och finanschef. Personbeskrivningar återfinns på sidorna 10-13.
De rörliga ersättningarna skall baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål. Bonussystemets intjänandeperiod är kalenderår och är normalt maximerat till 50% av baslönen. Emellertid har i några få fall en extrabonus utöver 50% beviljats för exceptionella prestationer och, i andra fall, på grund av bonusen som betalats i samband med inlösen av aktieoptionerna från 2005 års program i enlighet med beslut på årsstämma.
Ersättningar och övriga förmåner under året 2008
(Tkr)   Styrelsearvode Baslön Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensionskostnader Övrig ersättning Totalt
David Chance, styrelseordförande   1.125 - - - - 252 1.377
Asger Aamund   450           450
Mia Brunell Livfors   425           425
Simon Duffy   600           600
Alexander Izosimov   475           475
David Marcus   500           500
Cristina Stenbeck   400           400
Pelle Törnberg   400           400
Hans-Holger Albrecht, koncernchef   - 14.107 7.303 108 1.950 - 23.468
Ledande befattningshavare (9 personer)   - 29.503 13.468 935 2.389 - 46.295
Totalt   4.375 43.610 20.771 1.043 4.339 252 74.389
                 
Upplupen rörlig ersättning att utbetalas året efter är för koncernchefen 2,2 (1,1) Mkr. I tillägg till detta, uppgår beräknade, ej kassapåverkande, kostnader för incitamentsprogrammen enligt IFRS 2 till 2,2 Mkr för koncernchefen och 4,2 Mkr för Övriga ledande befattningshavare.
Ersättningar och övriga förmåner under året 2007
(Tkr)   Styrelsearvode Baslön Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensionskostnader Övrig ersättning Totalt
David Chance, styrelseordförande   1.025 - - - - 328 1.353
Asger Aamund   450           450
Mia Brunell Livfors   375           375
Nick Humby   500           500
Lars-Johan Jarnheimer   350           350
David Marcus   425           425
Cristina Stenbeck   350           350
Pelle Törnberg   350           350
Hans-Holger Albrecht, koncernchef   - 16.122 8.570 105 1.081 - 25.878
Ledande befattningshavare (11 personer)   - 28.335 15.538 1.744 2.202 - 47.819
Totalt   3.825 44.457 24.108 1.849 3.283 328 77.850
                 
I tillägg till detta uppgår beräknade, ej kassapåverkande, kostnader för incitamentsprogrammen enligt IFRS 2 till 3,1 Mkr för koncernchefen och 6,7 Mkr för Övriga ledande befattningshavare.
        2005/2009 2006/2010 2007/2011 2008/2011
        Personal-optioner Tecknings- och personal-optioner Tecknings- och personal-optioner Mål- och prestations- baserat program
Finansiella instrument 2008       Antal Antal Antal Antal aktierätter Antal optioner
Koncernchef       - 99.300 44.996 27.200 51.000
Ledande befattningshavare (9 personer)       6.440 58.546 174.384 67.750 124.950
Totalt       6.440 157.846 219.380 94.950 175.950
                 
David Chance har utöver styrelsearvodet i MTG även erhållit ett styrelsearvode om 252 (328) tkr som styrelseledamot i Viasat Broadcasting UK.
För koncernchefen och övriga ledande befattningshavare finns sedvanliga pensionsutfästelser inom ramen för en allmän pensionsplan, innebärande pensionering vid 65 års ålder. Pensionsutfästelser tryggas genom premieinbetalningar till försäkringsbolag.
Övriga förmåner inkluderar tjänstebilar och, i ett fall, hyresersättning.
Den maximala uppsägningstiden i befattningshavarnas kontrakt är tolv månader under vilken tid löneersättning kommer att utgå. Företaget tillåter generellt inte avtal om ytterligare avgångsvederlag, även om det i enstaka fall kan förekomma. Koncernchefen har rätt till ett avgångsvederlag motsvarande en månadslön per arbetat år i koncernen, om han uppfyller vissa villkor.
Beslutsprocess
Ersättning till koncernchef beslutas av styrelsen. Koncernchefen tar fram förslag tilll ersättning till övriga ledande befattningshavare, beslut tas av styrelsen.
Aktiebaserade ersättningar
Årsstämmorna har, med början 2005, fastställt incitamentsprogram för ledningsgrupp och nyckelpersoner.
2008 års program                
Programmet för 2008 är prestationsbaserat och riktar sig till 50 anställda inom ledningsgruppen och till andra nyckelpersoner. En personlig investering i MTGs aktie behövs för att delta. Dessa aktier kan antingen vara tidigare innehav alternativt aktier som köps till marknadspris i samband med anmälan om deltagande i programmet. Deltagarna måste behålla aktierna under den treåriga intjänandeperioden. Därefter tilldelas deltagarna målbaserade aktierätter samt prestationsbaserade aktierätter och optioner, beroende på hur vissa definierade mål har uppfyllts. Målen avser avkastning på aktier samt avkastning på sysselsatt kapital och organisk tillväxt. De mål- och prestationsbaserade aktierätterna tilldelades deltagarna gratis i slutet av maj 2008. De kan utnyttjas efter offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2011. Programmet beräknas innehålla 12.500 målbaserade aktierätter, 131.000 prestationsbaserade aktierätter och 262.000 prestationsbaserade optioner.
2005-2007 års program – generella villkor                
Tilldelningarna i programmen för 2005-2007 har innehållit en kombination av tecknings- och personaloptioner, som ger ledningsgrupp och övriga nyckelpersoner maximalt 399.994 B-aktier i 2007 års program och 399.999 B-aktier i 2006 och 2005 års program. Deltagarna hade möjlighet att köpa teckningsoptioner till rådande marknadspris och för varje teckningsoption ställde man ut maximalt sex personaloptioner i 2007 års program och två personaloptioner i 2006 och 2007 års program. Optionerna ger var och en ger rätt till en B-aktie. Inlösenpris för både 2005 och 2006 års program sattes till 115% och för 2007 program till 110% av det genomsnittliga aktiepriset för B-aktien under en period om tio dagar efter årsstämman.
För att uppmuntra till deltagande i incitamentsprogrammen har årsstämmorna även godkänt utbetalning av en kontant bonus tre år efter köpet av teckningsoptioner. Kontantbonusen utbetalas om personaloptionerna och de inlösta B-aktierna fortfarande innehas av deltagaren och om deltagaren fortfarande är anställd i koncernen efter tre år. Bonusen kan maximalt uppgå till skillnaden mellan det totala priset som betalats av deltagaren och 2% av det totala värdet i den underliggande B-aktien vid tiden för förvärvet av tecknings- och personaloptionerna.
2007 års optionsprogram
2007 års program riktades mot en grupp om 41 ledande befattningshavare. Inlösenpriset för de tilldelade optionerna sattes till 432,50 kronor per B-aktie. Personaloptionerna kan utnyttjas från och med den 15 maj 2010 under förutsättning att innehavaren fortfarande är anställd i koncernen.
2006 års program                
2006 års program riktades mot en grupp om 25 ledande befattningshavare. Inlösenpriset för de tilldelade optionerna sattes till 450,30 kronor per B-aktie. Personaloptionerna kan utnyttjas från och med den 15 maj 2009 under förutsättning att innehavaren fortfarande är anställd i koncernen. Efter utdelningen i juli 2006 av huvuddelen av MTGs aktier i Metro International S.A. till MTGs aktieägare, har lösenpriset för teckningsoptionerna räknats om till 417,70 kronor och för personaloptionerna till 413,30 kronor.
2005 års program                
2005 års program riktades mot en grupp om 20 ledande befattningshavare. Inlösenpriset för de tilldelade optionerna sattes till 261,70 kronor per B-aktie. Personaloptionerna kunde utnyttjas från och med den 15 maj 2008 under förutsättning att innehavaren fortfarande är anställd i koncernen. Efter utdelningen i juli 2006 av huvuddelen av MTGs aktier i Metro International S.A. till MTGs aktieägare, har lösenpriset för teckningsoptionerna räknats om till 239,30 kronor och för personaloptionerna till 235,80 kronor.
2001 års program (förfallet 2007)                
2001 beslutades vid en extra bolagsstämma att bolaget skulle ställa ut högst 2.052.840 optioner att förvärva aktier i företaget. Inlösenpriset för optionerna var 294,50 kronor per aktie, som 2006 omräknades till 273,90 kronor, på grund av utdelningen av aktier i Metro International S.A. till MTGs aktieägare. Optioner löstes in under 2006 och 2007. Programmet upphörde att gälla 2007 och resterande optioner förföll därmed.
Utspädning                
Om alla tilldelade optioner som tilldelats ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner utnyttjas per den 31 december 2008, ökar bolagets antal utfärdade aktier med 1.049.807 B-aktier motsvarande en utspädning om 1,6% av kapitalet och 0,5% av rösterna vid slutet av 2008. Under 2008 utnyttjades 335.835 optioner från 2005 års program.
Fördelning av utfärdade tecknings- och personaloptioner:
Beviljade tecknings- och personoptioner:         Koncern- chef Ledande befattnings- havare Nyckel- personer Totalt
Optionsprogram 2001         108.810 533.169 919.445 1.561.424
Inlösta optioner 2006 och 2007         -108.810 -359.073 -217.620 -685.503
Förverkade optioner         - -174.096 -701.825 -875.921
Utestående optioner från 2001 års program per den 31 december 2008 och 2007         0 0 0 0
                 
Incitamentsprogram 2005, teckningsoptioner         33.333 64.791 35.209 133.333
Incitamentsprogram 2005, personaloptioner         66.666 129.582 70.418 266.666
Incitamentsprogram 2006, teckningsoptioner         33.100 45.523 30.500 109.123
Incitamentsprogram 2006, personaloptioner         66.200 91.046 61.000 218.246
Incitamentsprogram 2007, teckningsoptioner         6.428 28.626 15.935 50.989
Incitamentsprogram 2007, personaloptioner         38.568 171.756 95.610 305.934
LTIP 2008, målbaserade aktierätter         1.700 5.275 4.463 11.438
LTIP 2008, prestationsbaserade aktierätter         25.500 62.475 40.163 128.138
LTIP 2008, prestationsbaserade optioner         51.000 124.950 80.325 256.275
Totalt beviljade         322.495 724.024 433.623 1.480.142
                 
Utnyttjade optioner         -99.999 -136.209 -99.627 -335.835
Förverkade optioner         - -87.500 -7.000 -94.500
Totalt utestående per den 31 december 2008         222.496 500.315 326.996 1.049.807

 

          2008   2007
          Antal optioner Vägt inlösenpris   Antal optioner Vägt inlösenpris
Utestående optioner per den 1 januari         1.078.291 351,64   750.384 310,17
Utställda teckningsoptioner under året         - -   50.989 432,50
Utställda aktierätter och optioner under året         395.851 322,47   305.934 432,50
Inlösta optioner under året         -335.835 237,19   -29.016 273,90
Förverkade optioner under året         -88.500 386,96   - -
Totalt utestående per den 31 december         1.049.807 374,28   1.078.291 351,64
                   
Det vägda inlösenpriset för optionsprogrammen 2005-2007 är omräknat för utskiftningen av aktierna i Metro International S.A..
Det vägda priset per aktie vid inlösendatum var 415,06 (397,50) för personaloptioner inlösta under perioden.
Utestående optioner per den 31 december 2008 har ett inlösenpris mellan SEK 235,80 och SEK 498,10 och vägt genomsnittligt lösenpris är 374,28 (351,64). Vägd genomsnittlig återstående löptid är 1,95 (1,4) år.
Beräknat verkligt värde av mottagna tjänster i gengäld för beviljade personaloptioner baseras på Black & Scholes beräkningsmodell. Förväntad volatilitet baseras på historiska värden. Vidare har antagande om tio procents personalavgång under perioden gjorts.
  2008 2007   2006   2005  
Optionsprogram vid tilldelning Optioner Tecknings- optioner Personal- optioner   Tecknings- optioner Personal- optioner   Personal- optioner  
Förväntad volatilitet % 28% 27% 27%   30% 27%   27%  
Optionernas förväntade löptid (år) 3 3 3   3 3   3  
Förväntad utdelning - - -   - -   -  
Riskfri ränta % 4,32% 4,19% 4,05%   3,31% 4,10%   4,09%  
                   
Villkor och övriga förhållanden Utestående optioner per 31 december Förvärvspris (kronor) Antal aktier per option   Teoretiskt verkligt värde Lösenpris (kronor)   Inlösendatum
Incitamentsprogram 2005, teckningsoptioner   42,89 1   - 239,30 15 maj 2008- 10 oktober 2009
Incitamentsprogram 2005, personaloptioner 44.832 - 2   49,52 235,80 15 maj 2008- 10 oktober 2009
Incitamentsprogram 2006, teckningsoptioner 109.123 61,90 1   - 417,70 15 maj 2009- 10 oktober 2010
Incitamentsprogram 2006, personaloptioner 172.646 - 2   54,82 413,30 15 maj 2009- 10 oktober 2010
Incitamentsprogram 2007, teckningsoptioner 50.989 94,37 1   - 432,50 15 maj 2010- 10 oktober 2011
Incitamentsprogram 2007, personaloptioner 276.366 - 6   104,38 432,50 15 maj 2010- 10 oktober 2011
LTIP 2008, målbaserade aktierätter 11.438 - 1   415,10 Gratis Efter 27 april 2011
LTIP 2008, prestationsbaserade aktierätter 128.138 - 1   415,10 Gratis Efter 27 april 2011
LTIP 2008, prestationsbaserade optioner 256.275 - 1   57,00 498,10 Efter 27 april 2011
                   
Personalkostnader, koncernen (Mkr)               2008 2007
Beviljade optioner 2001/2002               - -1
Beviljade optioner 2005               -14 11
Beviljade optioner 2006               1 7
Beviljade optioner 2007               7 8
Beviljade aktierätter och optioner 2008               7 -
Total kostnad redovisad som personalkostnader               1 25
                   
Personalkostnader, moderbolaget (Mkr)               2008 2007
Beviljade optioner 2001/2002               - -
Beviljade optioner 2005               -18 8
Beviljade optioner 2006               -6 2
Beviljade optioner 2007               2 2
Beviljade aktierätter och optioner 2008               5 -
Total kostnad redovisad som personalkostnader               -16 12
                   
Optioner (moderbolaget)               2008 2007
Utställda teckningsoptioner 2005               - 78.083
Utställda personaloptioner 2005               44.832 156.166
Utställda teckningsoptioner 2006               53.823 66.246
Utställda personaloptioner 2006               104.646 132.492
Utställda teckningsoptioner 2007               18.121 19.335
Utställda personaloptioner 2007               108.726 116.010
Utställda målbaserade aktierätter 2008               4.500 -
Utställda prestationsbaserade aktierätter 2008               46.500 -
Utställda prestationsbaserade optioner 2008               93.000 -
Totalt               474.148 568.332
                   
Villkor, priser och beräkningsgrunder överensstämmer med uppgifterna för koncernen.
                   

Modern Times Group MTG AB Box 2094 103 13 Stockholm Sweden Besöksadress: Skeppsbron 18 Tel: 08 562 000 50

Läs mer om